top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidsinstituut Mar’beau en een client waarop Schoonheidsinstituut Mar’beau deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

1. De medewerkers van Schoonheidsinstituut Mar’beau zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.

3. De medewerkers van Schoonheidsinstituut Mar’beau zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. De medewerkers van Schoonheidsinstituut Mar’beau zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautysalon Your Schoonheidsinstituut Mar’beau melden.

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidsinstituut Mar’beau het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak

annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

5. Schoonheidsinstituut Mar’beau moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.


6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


5. Betaling

1. Schoonheidsinstituut Mar’beau vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/ of zolang de voorraad strekt.

4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, pin of overschrijving te voldoen.

5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

 

6. Aansprakelijkheid

1. Schoonheidsinstituut Mar’beau is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Schoonheidsinstituut Mar’beau is uitgegaan van door de cliënt

verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. Schoonheidsinstituut Mar’beau is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.


7. Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidsinstituut Mar’beau.

2. Schoonheidsinstituut Mar’beau moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidsinstituut Mar’beau de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Schoonheidsinstituut Mar’beau het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

5. Indien Schoonheidsinstituut Mar’beau en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

8. Garantie

1. Schoonheidsinstituut Mar’beau geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

3. Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;


• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


9. Geheimhouding


1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

10. Specialisatie

1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.

2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de medewerker van Schoonheidsinstituut Mar’beau.

3. De medewerker van Schoonheidsinstituut Mar’beau zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.

4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.

6. Schoonheidsinstituut Mar’beau is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

 

11. Beschadiging en/of diefstal

1. Schoonheidsinstituut Mar’beau heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2. Schoonheidsinstituut Mar’beau meldt diefstal altijd bij de politie.

 

12. Behoorlijk gedrag 

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Schoonheidsinstituut

Mar’beau het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 

13. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Schoonheidsinstituut Mar’beau en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidsinstituut Mar’beau en zijn ook in de salon beschikbaar.

3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

14. Webshop 1. Verzenden 

Alle bestellingen die voorradig zijn worden binnen de 3 werkdagen verzonden. Voor producten die niet voorradig zijn, kan dit iets langer duren. 

Wanneer je “afhalen bij Mar’beau” aanduidt, dien te wachten op een bevestigingsmail voor afhaling en best even contact op te nemen via 0495/74 08 72 contact op te nemen om af te spreken wanneer de bestelling best kan worden afgehaald. 

Producten worden via Bpost verzonden. De verzendkosten zijn €9. Bestellingen vanaf 100,00€ worden gratis verzonden. 

Heb je een product graag als een cadeautje, vermeld dit dan bij de notities. 


2. Retourneren 

Wil je een product retour sturen? Alleen ongeopende producten in originele staat en in de originele verpakking komen voor vergoeding in aanmerking. Voorwaarde is dat je hier binnen 24 uur na ontvangst melding van maakt via info@schoonheidsinstituutmarbeau.com en dat je het product binnen de 5 dagen na ontvangst naar Schoonheidsinstituut Marbeau retourneert. De retournering gebeurt op eigen kosten en verantwoordelijkheid. 


Belangrijk is om de volgende gegevens te vermelden bij de retourzending: 


Naam 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Ordernummer 

Naam rekeninghouder 

(IBAN) Rekeningnummer 

Reden retour 


Mocht je (één) product(en) hebben ontvangen dat (die) je niet had besteld, laat de verpakking dan intact. Een ongewenst product dat toch wordt gebruikt of waarvan de deksel of dop is opengemaakt, wordt beschouwd als een product dat door de klant is geaccepteerd. Het aangebroken product of de geopende verpakking kan niet meer worden teruggezonden of geruild. 

Wanneer de verpakking is geopend en blijkt dat het product niet aan je verwachting voldoet, kan het product niet worden geruild. Wees dus zorgvuldig bij het plaatsen van bestellingen. Open de verpakking alleen wanneer je zeker bent.


Schoonheidsinstituut Mar’beau draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Schoonheidsinstituut Mar’beau gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Annulering van een bestelling is enkel mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Schoonheidsinstituut Mar’beau. Ingeval van een door Schoonheidsinstituut Mar’beau toegestane annulering van een bestelling door de klant, wordt aankoopprijs gecrediteerd.

Speciaal op vraag van de klant bestelde producten en goederen kunnen niet worden geannuleerd en worden integraal aan de klant aangerekend.

3. Crediteren 

Zodra het pakket in goede orde retour is ontvangen wordt het aankoopbedrag, exclusief verzendkosten, gecrediteerd. De creditering zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending. Bewaar het retourbewijs totdat het aankoopbedrag gecrediteerd is. 
 Heb je nog overige vragen? Neem dan contact via info@schoonheidsinstituutmarbeau.com.

Webshop
bottom of page